Brandverzekering Onderneming

Het doelmatig beschermen van uw bedrijfsgebouwen is eerder een noodzaak dan een verplichting. Wij bieden een praktisch volledig gamma van waarborgen aan, gaande van het klassieke brandrisico tot het verzekeren van uw aansprakelijkheden.

Afhankelijk van de grote van uw onderneming, uw activiteiten en de samenstelling der bedrijfsgebouwen is de brandverzekering Onderneming éénvoudiger dan de klassieke brandpolissen.

Basiswaarborgen

 • Welke risico´s kunnen onderschreven worden?
 • Brand en aanverwante gevaren
 • De uitwerking van elektriciteit
 • Botsen tegen verzekerde goederen
 • Arbeidsconflicten en aanslagen
 • Storm, hagel, sneeuw- en ijsdruk
 • Waterschade en schade door minerale oliën
 • Glasbreuk

Bijkomende waarborgen 

 • Reddingskosten om de schade te beperken
 • Onrechtstreekse verliezen
 • Ontdooiing van koopwaren : dekt de schade aan inhoud van diepvriezers en koelkasten door een temperatuurwijziging of -storing van het koelsysteem
 • Burgerlijke Aansprakelijkheid gebouw.
 • Verhaal van derden en verhaal van de huurders en gebruikers. Deze waarborg is enkel van toepassing bij materiële schade die het gevolg is van een gedekt schadegeval
 • Diefstal, verlies, beschadiging en vandalisme van de verzekerde inhoud en waarden, als gevolg van een diefstal of poging daartoe.

Waarborguitbreidingen:

 • Polis bedrijfsschade na Brand dekt uw commercieel verlies na schade
 • Polis machinebreuk dekt de schade aan uw toestellen / bedrijfsmaterieel bij breuk of verlies
 • Computer / electronicapolis

Arbeidsongevallen Verzekeringen

Deze in ons land wettelijke verplichte verzekering vergoedt de arbeiders en de bedienden van uw onderneming wanneer ze een letsel oplopen bij een arbeidsongeval of tijdens de arbeidsweg.

Wat is een arbeidsongeval en wanneer is er sprake van een beroepsziekte?

U bent het slachtoffer van een arbeidsongeval wanneer u door een ongeval tijdens uw werk letsel heeft opgelopen.

De werkgever is altijd verplicht de schade te vergoeden die een werknemer lijdt tijdens het werk, maar ook gedurende de ganse arbeidsweg.  Dat geldt ook als het ongeval veroorzaakt is door zijn eigen schuld of door de schuld van een collega. Alleen als het slachtoffer het ongeval opzettelijk heeft veroorzaakt of als er sprake is van roekeloos gedrag, is de werkgever hiervoor niet aansprakelijk. In alle andere gevallen dient de werkgever de schade van het slachtoffer te vergoeden. Het maakt daarbij niet uit of het slachtoffer bij de werkgever in dienst is, een tijdelijk contract heeft of via een uitzendbureau werkt.

Voor wie?

Verplichte verzekering voor elke werkgever die onderworpen is aan de wet van 10 april 1971 (privé-sector)

Basisdekkingen

Forfaitaire wettelijke vergoeding van letselschade veroorzaakt door een arbeidsongeval of een ongeval op de weg naar of van het werk, berekend volgens de bezoldiging van de getroffene (beperkt tot het wettelijk plafond)

Deze vergoeding is uitkeerbaar bij:

 • overlijden
 • blijvende arbeidsongeschiktheid
 • tijdelijke arbeidsongeschiktheid (TAO)Betaalbaar in de vorm van een rente, een kapitaal of een dagvergoeding.

Verzekering BA uitbating – Na levering

 • De verzekering Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid Uitbating essentieel voor elke bedrijfsactiviteit.
 • De verzekering Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid Na Levering sluit er perfect bij aan voor de risico´s die gepaard gaan met de vervaardiging en de verkoop van producten of de uitvoering van werken.
 • Aanvullende waarborg rechtsbijstand.

Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid Uitbating

Vergoedt de buitencontractuele burgerlijke aansprakelijkheid voor schade aan derden toegebracht door een verzekerde tijdens de uitoefening van de beroepsbezigheid van de onderneming, en dit tijdens de geldigheidsduur van de verzekering. Voor wie?
Voor alle zelfstandigen en bedrijven

Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid Na Levering – Produktaansprakelijkheid

Vergoedt de buitencontractuele en contractuele aansprakelijkheid voor schade aan derden toegebracht door een verzekerde na levering of door de werken na de uitoefening van de beroepsbezigheid van de onderneming, voor zover deze schade-eisen betrekking hebben op schade die zich voortdoen tijdens de geldigheid van de polis.

Rechtsbijstand

Neemt de verdediging van de verzekerde op zich, bij schadegeval, hetzij in hoedanigheid van eiser of verweerder; de ten laste neming van alle kosten en honoraria van de advocaten, experts en deurwaarders, evenals alle gerechtskosten met het nemen van minnelijke of gerechtelijke verhaalsvorderingen.

Bovenvermelde overzicht is louter informatief. Juiste waarborgen en dekkingsmodaliteiten worden u samen met de offerte overgemaakt.

Bedrijsvoertuigen

 • zeer concurrentiele premies en voordelig tariefsysteem op maat
 • interessante kortingen voor vloten
 • mogelijkheid tot intergratie van al uw motorvoertuigen in één verzekeringspakket
 • advies en hulp bij inschrijvingen van voertuigen
 • aantrekkelijke premies voor jonge bestuurders
 • professionele ondersteuning bij schade
 • aantrekkelijke bijstandpolissen auto en personen

Verplichte Burgerlijke Aansprakelijkheid (dekking BA)

Is de wettelijk verplichte verzekering. Deze vergoedt de lichamelijke en stoffelijke schade aan anderen: andere bestuurders, inzittenden, voetgangers… zoals bepaald in de wet van 14/12/1992 modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen

Rechtsbijstand

Verdedigt uw rechten als bestuurder of eigenaar van een voertuig.

Kleine of mini Omnium

Vergoedt de schade aan uw voertuig ten gevolge van één van volgende waarborgen. Er is geen vrijstelling voorzien voor deze waarborgen, behoudens anders vermeld in de voorwaarden.
Let op: voor de waarborg diefstal gelden specifieke antidiefstalsystemen.
Vraag ons voor het juiste systeem dat vereist is voor uw wagen.

– Brand: deze waarborg verzekert U tegen brandschade. Hierbij komen de schade door brand, vuur, bliksem, ontploffing, zelfontbranding, kortsluiting zonder vlammen, en ook de schade door en de kosten van het blussen in aanmerking.

– Diefstal: U wordt vergoed voor materiële schade geleden door diefstal of poging tot diefstal van uw wagen.

– Glasbreuk: deze waarborg dekt U tegen schade aan de voorruit, de zijruiten en de achterruit van de wagen.

– Natuurkrachten: deze waarborg voorziet een vergoeding voor de schade aan de wagen als gevolg van natuurkrachten (hagel, sneeuw, enz.).

 Aanrijding met dieren: schade veroorzaakt door een aanrijding met dieren is het onderwerp van deze waarborg.

Grote Omnium of volledige casco

Vergoedt de materiele schade aan uw eigen voertuig ten gevolge van onder andere eigen fout, ongeval met vlucht, brand, diefstal, glasbraak, natuurevenementen of vandalisme, en dit zonder vrijstelling. Let op: voor de waarborg diefstal gelden specifieke antidiefstalsystemen.
Vraag ons voor het juiste systeem dat vereist is voor uw wagen.

Waarborgen

Dekkingen mini omnium + Eigen schade/ stoffelijke schade aan het voertuig: onder het begrip ‘eigen schade’ wordt de materiële schade aan uw voertuig verstaan, die niet verhaalbaar is op een aansprakelijke derde.

Hospitaalverzekering KMO

Meer en meer ondernemingen onderschrijven een hospitalisatieverzekering voor hun medewerkers. Vraag ook voor uw onderneming onze beste voorwaarden.

De aanvullende hospitalisatieverzekering die wij u voorstellen betaalt de kosten terug ten gevolge van een hospitalisatie naar aanleiding van een ongeval, ziekte of bevalling.

Zowel voor kleine ondernemingen als voor grotere KMO’s bieden wij aangepaste dekkingen

Groepsverzekering

Een groepsverzekering is een collectieve verzekering die een onderneming afsluit voor haar werknemers. Het is heel wat meer dan een ‘spaarrekening’. Financieel en fiscaal heeft de groepsverzekering heel wat te bieden, zowel voor de aangeslotenen als voor de onderneming zelf.

Wat biedt een groepsverzekering

Standaard voorziet een groepsverzekering twee waarborgen: een uitkering bij overlijden om uw naaste familieleden te beschermen, en een uitkering bij leven in de vorm van een aanvullend pensioen. Daarnaast kunnen er bijkomende waarborgen worden voorzien, zoals een vervangingsinkomen bij arbeidsongeschiktheid en een hospitalisatieverzekering.

De premies

Wat de betaalde premies betreft, zijn er verschillende mogelijkheden. Ofwel betaalt de onderneming alleen de premies; ofwel betaalt zowel de onderneming als de werknemer premies. De premie kan een percentage van het loon zijn, een forfaitair bedrag of een bedrag die berekend is op een vooropgesteld te bereiken kapitaal.

Veel voordeliger dan een loonsverhoging

Het kapitaal dat u als werknemer ontvangt wanneer u op pensioen gaat, wordt veel minder belast dan loon. Uw geduld wordt aan het eind beloond! Maar ook tijdens uw actieve loopbaan kan u al van belastingvermindering genieten op de gespaarde premies.

Voor de onderneming is de groepsverzekering een uitgave die bijdraagt tot het welzijn van de medewerkers, en dus ook tot de productiviteit. De onderneming kan de betaalde premies aftrekken van haar bedrijfswinst

© Portugaels & Partners | Inschrijvingsnummer: FSMA 104647A | A. Van Landeghemplein 16 | 2830 Willebroek | 03 886 80 15 I Website by Procor | GDPR